Menu
EN | SK

Prípadová štúdia Crossuite

Ako sme vyvinuli platformu, ktorá sa stala novým štandardom v riadení lekárskej praxe pre viac ako 4,5 milióna používateľov?

crossuite.com

Crossuite

Crossuite je akreditovaná eHealth platforma určená na správu každodennej lekárskej praxe. Poskytuje komplexné nástroje na elektronickú evidenciu zdravotnej dokumentácie, plánovanie termínov, správu faktúr a platobných transakcií, ako aj ďalšie funkcie potrebné pre efektívne fungovanie zdravotníckych kliník.

Sektor:

Zdravotníctvo

HQ:

Antverpy, Belgicko

Začiatok spolupráce:

2006 - súčasnosť

Kľúčové technológie:

Angular, Typescript, Node.js, Golang, AWS

Expertíza:

analýza produktu, používateľský prieskum, používateľské testovanie, prototypizácia, UI/UX dizajn, programovanie, automatizovaný testing, cloudové služby


Východisková situácia

Zdravotnícky sektor dlhodobo čelí výzvam, ktoré sa spájajú s neefektívnymi a zastaranými systémami na správu lekárskej praxe a závislosťou na papierových procesoch. Personál sa často potýka so zdĺhavými manuálnymi úlohami, ktoré vedú k neželaným chybám a zbytočným omeškaniam či frustráciám na strane lekárov a pacientov. Navyše, obmedzený prístup k dôležitým údajom či nedostatočná flexibilita stoja v ceste želanej produktivite.

Crossuite sa na nás preto obrátil s ambicióznou víziou - posunúť hranice manažmentu lekárskej praxe a zmeniť spôsob, akým zdravotníci komunikujú s pacientmi a riadia svoje každodenné procesy.

crossuite.com

Hlavný cieľ

Primárnym cieľom Crossuite bolo vyvinúť komplexné online riešenie, ktoré by nahradilo zastarané desktopové systémy a zefektívnilo operatívne procesy súvisiace so správou lekárskej praxe. Klient zároveň hľadal strategického partnera, ktorý dokáže splniť jeho nároky na udržateľnosť, škálovateľnosť a potrebu neustálych inovácií, čo sa mu podarilo práve prostredníctvom spolupráce s nami.

Za 17 rokov intenzívneho vývoja sme dokázali zdigitalizovať a výrazne zefektívniť najdôležitejšie operatívne procesy lekárov aj pacientov kliník. Výsledkom adresovania potrieb tejto cieľovej skupiny je špeciálne prispôsobená eHealth platforma, ktorú dnes využíva viac ako 8000 lekárskych pracovníkov a 4,5 milióna pacientov naprieč 23 európskymi krajinami. Crossuite navyše neustále investuje do inovácií a zvyšovania kvality aplikácie. Dôkazom je aj nedávny redizajn pôvodnej verzie, kontinuálne pridávanie nových funkcionalít či zvyšovanie bezpečnostných štandardov, vďaka čomu sa mu darí efektívne konkurovať v tomto dynamickom odvetví.

Výzvy

Naše počiatočné kroky smerovali k identifikácii najdôležitejších technických výziev.

1

Hlavnou výzvou bolo vytvorenie platformy, ktorá bude nielen spĺňať rôznorodé potreby lekárov, ale zároveň dokáže konkurovať iným už existujúcim riešeniam. V každom aspekte vývoja bolo preto potrebné vyriešiť niekoľko samostatných výziev.

2

Keďže platforma pracuje s citlivými údajmi pacientov, bolo pre nás kľúčové zabezpečiť ochranu týchto dát. Akékoľvek zneužitie či neoprávnený prístup by totiž mohli mať za následok nielen narušenie súkromia, ale aj porušenie záväzných právnych predpisov.

3

Samostatnou výzvou bolo navrhnúť architektúru, ktorá bude schopná zvládnuť budúci nárast počtu používateľov a meniace sa potreby lekárskej komunity. Naším cieľom bolo predísť možným výpadkom systému, výkonnostným obmedzeniam či hroziacej strate údajov.

4

Osobitnú pozornosť sme venovali dizajnu používateľského prostredia. Špecifickou výzvou bola integrácia komplexných zdravotníckych procesov s často používanými externými systémami a prispôsobenie rozhrania aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety.

Adresovanie týchto technických otázok viedlo k vytvoreniu robustnej, flexibilnej a dlhodobo udržateľnej platformy, v rámci ktorej vieme efektívne reagovať na akékoľvek potenciálne výzvy - či už sú to nové požiadavky zo strany lekárov, zmeny v legislatíve, kompatibilita s externými systémami alebo rastúci objem dát.

crossuite.com

Naše riešenie

Technologické inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pri vývoji platformy sme preto brali do úvahy aj reálne potreby, s ktorými sa stretávajú zamestnanci zdravotníckych kliník a ich pacienti, a snažili sme sa pre ne nájsť efektívne a moderné riešenia.

Aby sme tieto problémy dokázali účinne podchytiť, začali sme aktívne spolupracovať s lekármi a administratívnymi pracovníkmi. Rozhovory s nimi priniesli neoceniteľné poznatky o ich každodennom fungovaní, vďaka čomu sme mohli platformu prispôsobiť tak, aby zodpovedala konkrétnym požiadavkám - od automatizácie manuálnych úloh, cez plynulú integráciu externých služieb, až po nedávnu implementáciu pokročilých funkcií riadených umelou inteligenciou.

crossuite.com

Cesta k bezpečnosti

Prístup k citlivými údajom pacientov otvára dôležitú otázku - ako dosiahnuť, aby boli tieto dáta dostatočne chránené? Aby sme dokázali vytvoriť bezpečné a spoľahlivé používateľské prostredie, zaviedli sme celý rad technických opatrení. Patrí medzi ne napríklad integrácia nástroja pre statickú analýzu kódu, ktorý slúži na detekciu a neutralizáciu možných bezpečnostných hrozieb, pravidelné penetračné testy či dôkladné audity nastavení serverov a architektúry. Aplikácie navyše podliehajú neustálemu monitoringu zo strany nášho DevOps tímu, vďaka čomu dokážeme včas identifikovať potenciálne zraniteľnosti a aktívne ich riešiť počas celého procesu vývoja.

Našu snahu o vytvorenie bezpečnej platformy potvrdzuje aj úspešné absolvovanie troch kôl medicínskej akreditácie či splnenie medzinárodných štandardov pre informačnú bezpečnosť (ISO 27001), riadenie informačnej bezpečnosti v zdravotníctve (NEN 7510), a ochranu osobných údajov (GDPR).

crossuite.com

Príprava na rast

Akákoľvek rastúca platforma by mala byť schopná prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám a pružne reagovať na zvýšenú či zníženú aktivitu používateľov. V kontexte našej platformy sme preto siahli po cloudových riešeniach, konkrétne AWS a Kubernetes, a vytvorili dynamicky škálovateľnú infraštruktúru schopnú upraviť výkon jednotlivých častí aplikácie podľa ich aktuálnej vyťaženosti.

Akékoľvek zdroje potrebné na prevádzku platformy sa vďaka tomu pridávajú alebo uberajú automaticky, v závislosti od počtu ľudí, ktorí ju práve využívajú. Takéto horizontálne škálovanie nám pomáha udržiavať platformu výkonnú a stabilnú za akýchkoľvek podmienok.

crossuite.com

Jedna platforma, viacero integrácií

Efektivitu fungovania lekárskej praxe vo veľkej miere ovplyvňuje aj prepojenie s existujúcimi externými aplikáciami, poisťovňami či inými komerčnými nástrojmi.

V prípade aplikácie Crossuite sú tieto integrácie zabezpečené prostredníctvom aplikačného rozhrania (API), ktoré slúži ako spájací most medzi platformou a službami tretích strán. Z dôvodu maximalizácie bezpečnosti sme do rozhrania implementovali rôzne úrovne prístupových práv, čo zabezpečuje, že klienti majú prístup iba k tým funkciám, ktoré sú pre nich relevantné.

Platformu sme postupne rozšírili o integráciu s vládnymi eHealth službami a ďalšími komerčnými nástrojmi, čím sme zabezpečili synchronizáciu širokej škály údajov, vrátane lekárskych záznamov, informácií o poistení, fakturácie, účtovníctva a elektronickej komunikácie. Klienti Crossuite majú vďaka tomu prístup k množstvu funkcií, ktoré im pomáhajú efektívne riadiť pracovné procesy a poskytovať kvalitnú starostlivosť.

crossuite.com

Nový rozmer používateľskej skúsenosti

S postupným rozširovaním aplikácie Crossuite vznikla potreba vytvorenia nového intuitívneho rozhrania umožňujúceho nový typ používateľskej interakcie, ktorá nebude závislá od podpory zo strany systémových administrátorov či vývojárskeho tímu. Lekári tak získali možnosť sa do systému samostatne zaregistrovať, otestovať si jeho funkčnosť a po jeho zakúpení si rôzne časti aplikácie prispôsobiť podľa svojich individuálnych potrieb.

Súčasťou vývoja nového rozhrania boli rozsiahle testovacie sedenia s odborníkmi z oblasti zdravotníctva, ktoré nám umožnili nahliadnuť do potrieb a požiadaviek zdravotníkov v tomto sektore. Vďaka tomu sme dokázali optimalizovať používateľské prostredie a zabezpečiť intuitívne ovládanie. Hodnotné poznatky sme získali aj vďaka analýze správania používateľov našej pôvodnej platformy, čo nám umožnilo identifikovať viaceré oblasti na zdokonalenie.

Všetky tieto kroky viedli k vytvoreniu intuitívneho rozhrania, ktoré nielenže dokonale vyhovuje potrebám našich používateľov, ale navyše zlepšuje aj efektivitu ich práce a optimalizuje každodenný manažment repetitívnych procesov.

crossuite.com

Diár

Diár bol vytvorený s cieľom zabezpečiť efektívne plánovanie vyšetrení a celkovú organizáciu pracovného dňa, od objednávania pacientov, až po online platbu za vyšetrenie. Vďaka inteligentnému kalendáru, automatickým pripomienkam a iným pokročilým funkciám sa môžu lekári namiesto sledovania agendy plne sústrediť na to dôležité - svojich pacientov.

crossuite.com

Zdravotné záznamy pacientov

Zdravotné záznamy slúžia nielen ako bezpečné úložisko citlivých údajov, ale aj ako pomôcka pri vytváraní liečebných plánov. Lekári majú k dispozícií formuláre, ktoré si môžu prispôsobiť podľa svojej disciplíny. Historický prehľad o stave pacienta zas pomáha pri chronických ochoreniach a dlhodobej liečbe naprieč viacerými oddeleniami.

crossuite.com

Komunikácia

Komunikačný modul bol navrhnutý tak, aby uľahčil zdieľanie informácií medzi lekármi a pacientmi. Poskytuje preto viaceré možnosti personalizácie správ a nastavenie automatických upozornení o plánovaných vyšetreniach či čakajúcich platbách. Kliniky si tak môžu zvoliť vlastný preferovaný štýl a spôsob komunikácie.

crossuite.com

Finančný manažemnt

Modul pre správu finančných operácií poskytuje celé spektrum funkcií digitálnej fakturácie, od vystavenia faktúry, až po sledovanie stavu platieb. Dôležitú úlohu v procese zvyšovania finančnej integrity plnia aj nástroje na automatické generovanie finančných reportov či integrácia s externými účtovnými softvérmi.

crossuite.com

Platforma pre pacientov

Portál pre pacientov obsahuje všetky dôležité informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti a sústredí ich na jednom mieste. Súčasťou sú aj viaceré užitočné funkcie, vrátane online rezervácie či video konzultácie. Pacienti si zároveň môžu byť istí, že ich citlivé údaje sú v bezpečí a v súlade s GDPR.

crossuite.com

Reporting

Integrované online reportovacie nástroje umožňujú lekárom nahliadnuť do záznamov pacientov a vytvoriť podľa nich štruktúrované lekárske správy s prehľadným formátovaním. Následne ich môžu exportovať do žiadaného formátu alebo ich poslať príslušným adresátom prostredníctvom emailu.

2006

Začiatok spolupráce

2007

Prvá verzia softvéru pre BE/NL

2009

Implementácia offline módu

2012

Prepojenie so službami tretích strán

2013

Prekročenie 1 milióna používateľov

2014

Získanie prvej akreditácie

2015

Implementácia agile princípov

2017

Zavedenie automatizovaného testovania

2019

Prechod na Angular a Node.js

2020

Začiatok fázy redizajnu

2021

Oficiálne spustenie novej aplikácie

2022

Presun starších verzií do cloudu

2023

Implementácia AI funkcionalít

Obchodné výsledky

Od uvedenia na trh sprostredkoval Crossuite viac ako 4,5 milióna používateľských interakcií vo viac ako 23 európskych krajinách. Medziročný 18% nárast používateľov a 22% navýšenie tržieb sú jasným dôkazom toho, že platforma je nielen úspešná, ale stáva sa stále dôveryhodnejším a preferovanejším riešením v oblasti riadenia lekárskej praxe.

23
krajín
4.5 + mil.
pacientov
8,000 +
lekárov

V snahe posilniť svoju dôveryhodnosť a garantovať ešte vyššiu úroveň kvality absolvoval Crossuite tri kolá medicínskej akreditácie, ktorým predchádzalo splnenie prísnych zdravotníckych noriem a regulácií. Tento opakujúci sa úspech svedčí nielen o spoločnom odhodlaní dodržiavať najvyššie štandardy v odvetví, ale aj o našej motivácii k neustálemu zdokonaľovaniu našich služieb.

Navyše, zavedením umelej inteligencie sa nám nedávno otvorili ďalšie pomyselné dvere do sveta inovácií. V nasledujúcom období preto plánujeme preskúmať všetky výhody, ktoré nám AI ponúka. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne riziká a obmedzenia, ktoré sú s tým spojené. Našou prioritou je nájsť správnu rovnováhu medzi inováciami na jednej strane a zachovaním integrity, bezpečnosti a dôvery na strane druhej. Akékoľvek vylepšenia preto implementujeme s maximálnou obozretnosťou a s dôrazom na dodržiavanie najvyšších bezpečnostných štandardov.

Za 17 rokov aktívnej spolupráce sa stal Crossuite synonymom moderného a efektívneho riadenia lekárskej praxe. Spoločne sme dokázali vybudovať komplexné online riešenie, ktoré nielenže nahradilo zastarané systémy, ale tiež výrazne zefektívnilo operatívne procesy v zdravotníctve. Naše ďalšie kroky budú preto jednoznačne smerovať k tomu, aby sme upevnili pozíciu Crossuite ako inovatívneho lídra v tomto odvetví.

Ako vníma spoluprácu klient?

Za 17 rokov spolupráce s bart.sk sa vývojový tím Crossuite rozrástol z 1 človeka na 21-členný tím zložený z front-end a back-end vývojárov, QA testerov, DevOps inžnierov, Scrum mastrov a Product ownerov.

Za toto obdobie sme si vybudovali vzájomnú dôveru a presvedčili sa o tom, že bart je pre nás viac, než len partnerom. Pre Crossuite ako firmu je naozaj nenahraditeľným spojencom, keďže technologickú roadmapu celej SAAS platformy plánuje a vytvára roky dopredu. Je to agilná firma plná života, ktorá udržiava skvelý, multitalentovaný tím a rýchlo reaguje na neustále sa meniace trendy vo svete softvérového vývoja. Svoju expertízu premieta do každého aspektu vývoja. Vďaka kombinácií skúsených odborníkov a mladých talentov tak dokáže nájsť riešenie na akúkoľvek výzvu.

Joris Van den Putte
Joris Van den Putte
Crossuite CEO
Ste pripravení objaviť nové možnosti v digitálnom priestore? Kontaktujte nás
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.
Načítavanie...